MacTavish Clan Crest Ceramic Mug

MacTavish Clan Crest printed on this beautiful 15oz ceramic mug.